Diakoniplan for Hyllestad
NESTEKJÆRLEIK
Tiltak:           
1. Diakoniutvalet stør og bidreg til Friv.sentral sitt arbeid i å rekruttere besøkarar og organisere besøksteneste. (Besøks-, handle- og følgjetenester, gjerne i samarbeid med frivilligsentral.)
2. Skriva jamnleg om almenn diakoni/nestekjærleik i kyrkjebladet.
3. Nestekjærleik som tema i gudstenester/preiker.
4. Samliv – temadag mars.
5. Tilbod sjelesorg ved slutten av livet.
6. Være medvandrarar. Å sjå din neste.
 
Målsetjing
Skape møteplassar for alle. 
Innarbeide nestekjærleik som haldning.
1. Den lokale kyrkjelyden har eit omsorgsarbeid som er retta mot lokale utfordringar.
2. Kyrkje og kyrkjelyd inspirerer til eit liv i nestekjærleik.
Tid for gjennomføring: 2009/2010.
Tid for evaluering: 2 ganger pr år.      
Ressursar (pengar/lokale/menneske):
Samarbeid med: Diakon, prest, Frivillegsentral, helselaga og evt andre organisasjonar.
Ansvarleg: Sokneråd/diakoniutval
 
INKLUDERANDE FELLESSKAP
Tiltak
1. Arbeidsfellesskap av frivillige medarbeidarar.
2. Sorggruppe.
3. Diak.utvalet stør og bidreg til frivill.sentr. sitt arbeid med å starte Formiddagstreff/generasjonstreff.
4. Ungdomstreff (eigne leiarar)
5. Saman med sokneråd arrangere medarbeiderfest.
6. Saman med psykisk helsearbeid markere Verdensdagen for psykisk helse hausten 09.
 
Målsetjing: 
Gje tilbod til sørgande og heimebuande eldre.
Skapa eit rusfritt og inkluderande ungdomsmiljø.         
Årlege medarbeiderfestar
Informere om psykisk helse
Tid for gjennomføring: 2009/10                     
Tid for evaluering: 2 ganger pr år.
Ressursar (pengar/lokale/menneske): Lokale til gruppe og ungdomar, Frivillige medarbeidarar.
Samarbeid med: Prest, diakon, Frivillegsentral, pensjonistlag, ungdomar.                
Ansvarleg: Diakoniutvalet/sokneråd
 
 
VERN OM SKAPARVERKET
Tiltak
1. Markere skaparverkets dag. Samarbeide med Kirkelig nettverk for miljø, forbruk og rettferd.
2.Vern om skaparverket som tema på gudsteneste eller preike. 

Målsetjing
Oppmode til enkel livstil. Villig til å dele.                                     
Tid for gjennomføring: Mai 2009. Heile året
Tid for evaluering: Desember 2009
Ressursar (pengar/lokale/menneske): Infomateriell,lokale ansvarspersonar.
Samarbeid med: Prest, Kirkelig nettverk for miljø, forbruk og rettferd.
Ansvarleg: Lokal ansvarsperson,ungdomar.

KAMPEN FOR RETTFERD
Tiltak 
1. Støtta Fasteaksjonen.
2. Oppmoda alle til å Spørja etter rettferdige varer.
3. Skriva i kyrkjebladet om menneskerettsdagen.         
                                                                                               
Målsetjing
Kyrkjelyden engasjerer seg i rettferdig fordeling av ressursane i verda.
Kyrkjelyden står opp for menneske som får krenkt menneskeverdet sitt.
Tid for gjennomføring: 2009- 2010.
Tid for evaluering: 2 ganger pr år.
Ressursar (pengar/lokale/menneske):Diakon/Frivillige/konfirmantane.
Samarbeid med: Kirkens Nødhjelp, Amnesty. 
Ansvarleg: Diakoniutval/sokneråd
 
 
Diakoniplanen er føreslått av diakoniutvalsmøte: Nov. 2008
Vedteken i soknerådet: Des. 2008.
17. desember 2018 | Logg inn | Copyright 2018 Hyllestad sokn Powered by Agrando